Library Services Workshops are Back!!
Article Date: 02/11/2022

​Library Services once again is offering all students – whether you are an undergraduate or postgraduate – a full programme of workshops looking at academic practice – the things you need to do be even more successful in your studies than you already are!

Topics to be covered in sessions led by our team of experts include:

 • Academic writing – its core features, as well as more advanced techniques to improve the clarity and heighten the       impact of your writing.
 • Critical thought and its application in written work.
 • Searching for academic sources using MetSearch.
 • Advanced searching using our range of databases.
 • Evaluating information.
 • Engaging with eJournals.
 • The principles and practice of referencing.
 • Using reference management tools.
 • Reflective practice and writing.

Each workshop offers you the chance to explore a topic in greater depth and to ask questions of our experts. Guidance is practical and is closely linked to the requirements of assessment – in other words, our aim is to help you to develop as a learner and to get even higher marks than you might already be getting. 

For more information and for a timetable of events, have a look at our workshops page:

https://study.cardiffmet.ac.uk/AcSkills/Pages/Workshops.aspx 

To sign up for a workshop, visit:

https://methub.cardiffmet.ac.uk

Click on ‘Events’. We recommend searching for the title of the workshop(s) you are interested in to find the session you’re looking for, or simply search for ‘library’ and a list of all of our workshops will be returned in the results. 

If you have any questions, please contact: academicskills@cardiffmet.ac.uk 

See you there!


___________________________________________________________________________________________________________________________________


Mae Gweithdai’r Gwasanaethau Llyfrgell yn Ôl!!


Mae’r Gwasanaethau Llyfrgell unwaith eto’n cynnig i bob myfyriwr – p’un a ydych yn fyfyriwr israddedig neu ôl-raddedig – rhaglen lawn o weithdai’n edrych ar arfer academaidd – y pethau sydd angen i chi eu gwneud er mwyn bod hyd yn fwy llwyddiannus yn eich astudiaethau nag yr ydych yn barod!
 
Dyma’r pynciau y bydd y sesiynau, dan arweiniad ein tîm o arbenigwyr, yn ymdrin â nhw:

 • ysgrifennu academaidd – ei nodweddion craidd, yn ogystal â thechnegau mwy datblygedig i wella eglurder a chynyddu effaith eich ysgrifennu;
 • meddwl beirniadol a’i ddefnydd mewn gwaith ysgrifenedig;
 • chwilio am ffynonellau academaidd gan ddefnyddio MetChwilio;
 • chwilio manylach gan ddefnyddio ein casgliad o gronfeydd data;
 • gwerthuso gwybodaeth;
 • defnyddio e-Gyfnodolion;
 • egwyddorion ac arfer cyfeirnodi;
 • defnyddio adnoddau rheoli cyfeirnodi;
 • arfer ac ysgrifennu myfyriol.
Mae pob gweithdy’n cynnig y cyfle i chi archwilio pwnc yn fwy manwl ac i ofyn cwestiynau i’n harbenigwyr. Mae’r arweiniad yn ymarferol ac wedi’i gysylltu’n agos â gofynion yr asesiad – mewn geiriau eraill, ein nod yw eich helpu chi i ddatblygu fel dysgwr ac i gael marciau hyd yn oed yn uwch nag y gallech fod yn eu cael yn barod.

I gael rhagor o wybodaeth ac am amserlen y digwyddiadau, ewch i edrych ar ein tudalen gweithdai:

https://study.metcaerdydd.ac.uk/AcSkills/Pages/Workshops.aspx 

I gofrestru ar gyfer gweithdy, ewch i CanolbwyntMet:

https://methub.cardiffmet.ac.uk

Cliciwch ar ‘Digwyddiadau’. Rydym yn argymell eich bod yn chwilio am deitl y gweithdy/gweithdai y mae gennych ddiddordeb ynddyn nhw i ddod o hyd i’r sesiwn rydych chi’n chwilio amdani, neu chwiliwch am ‘llyfrgell’ a bydd rhestr o’n holl weithdai’n ymddangos yn y canlyniadau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag: academicskills@cardiffmet.ac.uk

Fe welwn ni chi yno!