Digital skills training for summer 2020
Article Date: 21/04/2020

The summer schedule of IT training offers a flexible approach to developing relevant digital skills that employers seek and that are valuable in your job role, studies or research at Cardiff Met.

Our ever-popular Microsoft Office Specialist courses for Excel, PowerPoint and Outlook and the Microsoft Technology Associate Web Design Fundamentals course will run as flexible e-learning courses. Learners will have access to all the resources needed to develop their skills, and they will have the opportunity to sit an exam and gain an official Microsoft qualification and digital badge to prove their skills.

We are also excited to announce that for a limited period, students and staff will have access to twelve Microsoft Technology Associate courses that lead to an MTA qualification. These courses cover a range of technical skills: programming – Javascript, Python and Java, database theory and practice, security, networking and more. They are great opportunity to learn new skills and prove to employers that you have strong technical capability.

Microsoft Teams – the digital communication and collaboration platform - has become integral to the operation of the university, as it has for many other sectors worldwide. Our Teams and digital communication webinars explore how to use Teams effectively for "inner loop" communication – day-to-day communication, collaboration and remote teaching with colleagues and students – and how to use its counterpart, Yammer, for "outer loop" communication – connecting more widely across the university.

Visit the IT Training website for full details and to sign-up.

 


Hyfforddiant sgiliau digidol ar gyfer haf 2020


Mae amserlen hyfforddiant TG yr haf yn cynnig dull hyblyg o ddatblygu sgiliau digidol perthnasol y mae cyflogwyr yn eu ceisio ac sy'n werthfawr yn eich rôl swydd, astudiaethau neu ymchwil ym Met Caerdydd.

Bydd ein cyrsiau Arbenigol Microsoft Office poblogaidd ar gyfer Excel, PowerPoint ac Outlook a chwrs Hanfodion Dylunio Gwe Gysylltiol Technoleg Microsoft yn rhedeg fel cyrsiau e-ddysgu hyblyg. Bydd gan ddysgwyr fynediad at yr holl adnoddau sydd eu hangen i ddatblygu eu sgiliau, a byddant yn cael cyfle i sefyll arholiad ac ennill cymhwyster swyddogol Microsoft a bathodyn digidol i brofi eu sgiliau.

Rydym hefyd yn gyffrous i gyhoeddi y bydd myfyrwyr a staff, am gyfnod cyfyngedig, yn gallu cyrchu deuddeg cwrs Microsoft Technology Associate sy'n arwain at gymhwyster MTA. Mae'r cyrsiau hyn yn ymdrin ag ystod o sgiliau technegol: rhaglennu - Javascript, Python a Java, theori ac ymarfer cronfa ddata, diogelwch, rhwydweithio a mwy. Maen nhw'n gyfle gwych i ddysgu sgiliau newydd a phrofi i gyflogwyr bod gennych chi allu technegol gref.

Mae Microsoft Teams - y platfform cyfathrebu a chydweithio digidol - wedi dod yn rhan annatod o weithrediad y brifysgol, fel y mae wedi digwydd i lawer o sectorau eraill ledled y byd. Mae ein Timau a'n gweminarau cyfathrebu digidol yn archwilio sut i ddefnyddio Teams yn effeithiol ar gyfer cyfathrebu "dolen fewnol" - cyfathrebu o ddydd i ddydd, cydweithredu ac addysgu o bell gyda chydweithwyr a myfyrwyr - a sut i ddefnyddio ei gymar, Yammer, ar gyfer cyfathrebu "dolen allanol" - cysylltu'n ehangach ar draws y brifysgol.

Ewch i wefan Hyfforddiant TG i gael manylion llawn ac i gofrestru.