Digital Essentials - Induction (& re-induction) for Students
Article Date: 15/09/2020

Being able to use technology – and use it confidently and securely - is more important now than ever.

The Digital Essentials induction will provide new, and returning, students with the core digital skills you need to complete your studies.

You will learn how to use Microsoft Teams, the digital communication and collaboration platform that will be central to your learning; where and how to store your Cardiff Met documents and some important steps you need to take to ensure your digital security.

Here's what you need to do:

  1. Attend a Digital Essentials induction session that will be held in Induction Week.
  2. Complete the Introduction to Teams and Managing your Documents training sessions that follow-on from the induction session.

All students should sign-up for the three sessions through the Digital Essentials page on Study.

 

Library & Information Services induction

In addition to Digital Essentials, you can complete the brief Library & Information Services online induction that will give you an overview of the learning resources, software and support available at Cardiff Met.

 

Develop your digital skills further

The Digital Essentials induction will develop the basic digital skills you will need; our IT Training courses develop them further.

Our Microsoft Office Specialist courses are available to sign-up now. The comprehensive training courses lead to official Microsoft qualifications, all available to students for free.

The full programme of IT training - including more Teams and document management training, web design, Photoshop, online survey design and more – will be announced in the coming weeks.

 

For more information and to sign-up, visit the IT Training website: ittraining.cardiffmet.ac.uk or get in touch via ittraining@cardiffmet.ac.uk

 

 

Cyflwyniad neu ail-gyflwyniad i Sgiliau Digidol Allweddol i Fyfyrwyr

 

Mae gallu defnyddio technoleg – a'i defnyddio'n hyderus ac yn ddiogel - yn bwysicach nawr nag erioed.

Bydd y sesiwn Hanfodion Digidol yn darparu myfyrwyr newydd, a rhai sy'n dychwelyd, gyda'r sgiliau digidol craidd sydd eu hangen arnoch i gwblhau eich astudiaethau.

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio Microsoft Teams, y llwyfan cyfathrebu digidol a chydweithredu a fydd yn ganolog i'ch dysgu; ble a sut i storio eich dogfennau Met Caerdydd a rhai camau pwysig y mae angen i chi eu cymryd i sicrhau eich diogelwch digidol.

Dyma beth sydd angen i chi ei wneud:

  1. Mynychu sesiwn Hanfodion Digidol a gynhelir yn ystod Wythnos y Glas. 
  2. Cwblhewch y sesiynau hyfforddi Cyflwyniad i Teams a Rheoli Dogfennau sy'n dilyn y sesiwn Hanfodion Digidol.

Dylai pob myfyriwr gofrestru ar gyfer y tair sesiwn drwy'r dudalen Hanfodion Digidol ar Study.

 

Cyflwyniad i'r Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth

Yn ogystal â Hanfodion Digidol, gallwch gwblhau sesiwn byr Cyflwyniad i'r Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth ar-lein  a fydd yn rhoi trosolwg i chi o'r adnoddau dysgu, y feddalwedd a'r cymorth sydd ar gael ym Met Caerdydd.

 

Datblygu eich sgiliau digidol ymhellach

Bydd y cyfnod ymsefydlu Hanfodion Digidol yn datblygu'r sgiliau digidol sylfaenol y bydd eu hangen arnoch; mae ein cyrsiau Hyfforddiant TG yn eu datblygu ymhellach.

Gallwch gofrestru ar gyfer ein cyrsiau Arbenigwr Microsoft Office  nawr. Mae'r cyrsiau hyfforddi cynhwysfawr yn arwain at gymwysterau Microsoft swyddogol, pob un ar gael i fyfyrwyr am ddim.

Bydd y rhaglen lawn o hyfforddiant TG - gan gynnwys mwy ar Teams a hyfforddiant rheoli dogfennau, dylunio gwe, Photoshop, dylunio arolwg ar-lein a mwy – yn cael ei chyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf.

 

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i wefan Hyfforddiant  ittraining@cardiffmet.ac.uk neu cysylltwch â ni drwy ittraining@cardiffmet.ac.uk