Summer IT Training
Article Date: 12/06/2018

Library & Information Services are offering three IT training opportunities for staff over the summer period: a Windows 10 webinar, OneDrive for Business training and a comprehensive Qualtrics course.  Adobe are also running a series of online courses designed to help educators integrate digital media into curricula, which may be of interest.

The second Your Tech webinar, Working with Windows 10, aims to share hints and tips about how to get the most out of Windows 10.  Windows 10 is intuitive to use, but includes a lot of underutilised tools that can save a significant amount of time and make you more productive. Sign-up for the webinar if you want to find out more about Quick Access, virtual desktops, efficient search, files on demand and more.

Managing your Personal Documents with OneDrive explores how OneDrive for Business can be used to store, share and manage documents. The course covers different methods for saving to OneDrive, accessing your documents from anywhere, sharing and document management tools such as version history.  Following feedback, we have separated this course from our SharePoint training (which will return in a revamped format for the Autumn Term).

Designing Effective Surveys with Qualtrics is a comprehensive course that explores how the Qualtrics platform can be used to create, distribute and analyse surveys.  Topics include: planning and designing surveys, multiple question types, survey logic, sharing surveys, distributing surveys and the reporting tools.

For more information, a schedule, resources and sign-up links, please visit the IT Training website http://study.cardiffmet.ac.uk/Help/Training/ 

Finally, Adobe are offering several online courses, for free, over the summer.  These courses are designed by educators, for educators.  The Creative Classroom series are 10-hour courses designed to "get started using Adobe tools to create impactful digital projects. Then learn to apply your new digital skills to integrate creative projects into your curriculum."

Courses include Digital Storytelling and Multimedia Presentations both of which focus on getting creative with Adobe Spark, and Explanimations that looks at the principles of explanatory animation and how to use Adobe Illustrator and After Effects to create them.

For more information, visit the Adobe Education Exchange site.  The Adobe Creative Cloud suite is available to all staff for free. To install on a Cardiff Met computer use AppsAnywhere, to install on home computers, follow the Flash Guide.


----------------------------------------------------------------------

Hyfforddiant TG yr Haf

 

Mae Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth yn cynnig tri chyfle am hyfforddiant TG dros gyfnod yr haf: gweminar Windows 10, hyfforddiant OneDrive for Business a chwrs Qualtrics cynhwysfawr. Mae Adobe hefyd yn rhedeg cyfres o gyrsiau ar-lein sydd wedi'u cynllunio i helpu addysgwyr i integreiddio cyfryngau digidol yn y cwricwla, a allai fod o ddiddordeb.

Nod yr ail weminar Your Tech, sef Working with Windows 10, yw rhannu awgrymiadau a chyngor ynglŷn â sut i fanteisio i'r eithaf ar Windows 10. Mae Windows 10 yn reddfol i'w ddefnyddio, ond mae'n cynnwys llawer o offer nad ydynt yn cael eu defnyddio i'r eithaf a all arbed swm sylweddol o amser a'ch gwneud yn fwy cynhyrchiol. Cofrestrwch ar gyfer y weminar os hoffech gael gwybod rhagor am Quick Access, byrddau gwaith rhithwir, chwilio effeithlon, ffeiliau ar alw a mwy.

Mae Managing your Personal Documents with OneDrive yn archwilio sut y gellir defnyddio OneDrive for Business i storio, rhannu a rheoli dogfennau. Mae'r cwrs yn cwmpasu gwahanol ddulliau o arbed i OneDrive, gan ddefnyddio'ch dogfennau o unrhyw le, rhannu ac offer rheoli dogfennau megis hanes fersiynau. Yn dilyn adborth, rydym wedi gwahanu'r cwrs hwn o'n hyfforddiant SharePoint (a fydd yn dychwelyd mewn fformat wedi'i ailwampio ar gyfer Tymor yr Hydref).

Mae Designing Effective Surveys with Qualtrics yn gwrs cynhwysfawr sy'n edrych ar sut y gellir defnyddio'r llwyfan Qualtrics i greu, dosbarthu a dadansoddi arolygon. Mae'r pynciau'n cynnwys: cynllunio a dylunio arolygon, mathau niferus o gwestiynau, rhesymeg yr arolwg, rhannu arolygon, dosbarthu arolygon a'r offer adrodd.

Am ragor o wybodaeth, siediwl, linc adnoddau a chofrestru, ewch i'r wefan Hyfforddiant TG http://study.cardiffmet.ac.uk/Help/Training/ 

Yn olaf, mae Adobe yn cynnig nifer o gyrsiau ar -lein, am ddim, dros yr haf. Dyluniwyd y cyrsiau hyn gan addysgwyr, ar gyfer addysgwyr. Mae'r gyfres Creative Classroom yn gyrsiau 10 awr a gynlluniwyd i "ddechrau defnyddio offer Adobe i greu prosiectau digidol effeithiol. Yna dysgwch sut i gymhwyso'ch sgiliau digidol newydd i integreiddio prosiectau creadigol i'ch cwricwlwm."

Mae'r cyrsiau'n cynnwys Digital Storytelling a Multimedia Presentations sydd ill dau yn  canolbwyntio ar fod yn greadigol gydag Adobe Spark, ac Explanimations sy'n edrych ar egwyddorion animeiddio esboniadol a sut i ddefnyddio Adobe Illustrator ac After Effects i'w creu.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cyfnewidfa Addysg Adobe. Mae'r gyfres Cwmwl Creadigol Adobe ar gael i'r holl staff am ddim. I'w gosod ar gyfrifiadur Met Caerdydd defnyddiwch AppsAnywhere, i'w gosod ar gyfrifiaduron cartref, dilynwch y Canllaw Flash.