Microsoft Office Specialist Training & Certification
Article Date: 06/04/2018

Library & Information Services are pleased to offer Microsoft Office Specialist certification and comprehensive training courses in Excel and PowerPoint, for free, to Cardiff Met students.

Microsoft Office Specialist (MOS) is a globally renowned Microsoft qualification programme that certifies expertise in Office software.  At Cardiff Met we have combined MOS qualifications with bespoke training to offer high quality, relevant training that enables you to prove your digital skills to employers.

There are two courses available over the summer period:

  • Microsoft Office Specialist Excel - learn how to analyse, manipulate and present data effectively in Excel. The course will give you the skills you need to master the principle features of Excel.
  • Microsoft Office Specialist PowerPoint – the course explores the design principles and technical skills that are required to create great looking slides that complement your presentations.

But don't take our word for it, here are some comments from students who have completed a MOS certification:

"the content is highly applicable to my life as a student ranging from organising my finances and producing charts [to] creating a table with all the articles I have read or want to read"

"the whole course was very well structured and organised. Materials provided were extremely useful and easy to comprehend."

"I learned so many useful things - I always knew Excel was a powerful tool but being self-taught only knew the basics - I have used much of what I learned in my job"

 

The courses begin with an induction and Key Concept session. The sessions explain the resources available – comprehensive e-learning courses, practice projects, Microsoft textbooks and GMetrix practice software – and will set you off on your MOS journey by exploring key concepts: formulae and functions (Excel) and effective slide design (PowerPoint).

Induction and Key Concept dates for the summer period:

 

After the initial session, the remainder of the course will be delivered through e-learning, practice projects and additional Key Concept sessions.  Attendance at Key Concept sessions is optional, but recommended, as they explore principle features in detail and are an opportunity to get help from the course team (or we can be reached anytime through email or the MOS Yammer group).

The course culminates with the Microsoft Office Specialist exam. In order to not interfere with academic exams, there will be multiple exam sessions in May, June, July or even September (enabling you to prepare over the summer break if you wish).

Trainees will be well prepared for the exam, as in addition to the course material all trainees will be issued with a licence for GMetrix practice software, which provides an accurate simulation of the MOS exam.

Microsoft Office Specialist has proven benefits in terms of productivity, confidence and proficiency with Office software, but most importantly it enables you to stand-out to employers.  Employers see many CVs that include "I am proficient in Office software", yours will have an extra edge as it could read "I am proficient in Office, as exemplified by gaining a Microsoft Office Specialist qualification". 

Upon passing the MOS exam, you will receive:

  • a physical and digital certificate
  • a digital badge that can be used to share (e.g. on LinkedIn) and verify your achievement with employers
  • Microsoft Office Specialist is a verified Higher Education Achievement Report (replacement for academic transcript) activity that will appear in section 6.1 of the report; another means of proving to employers you have the skills you claim.

 

For more information and to sign-up, visit the IT Training website: ittraining.cardiffmet.ac.uk


--------------------------------------------------------------------------

Hyfforddiant a Thystysgrif Microsoft Office Specialist


Mae'n bleser gan y Gwasanaethau Llyfrgell  a Gwybodaeth gynnig tystysgrif a chyrsiau hyfforddiant cynhwysfawr Microsoft Office Specialist mewn Excel a PowerPoint, am ddim, i fyfyrwyr Met Caerdydd.

Rhaglen gymwysterau Microsoft sy'n enwog ledled y byd yw Microsoft Office Specialist (MOS) sy'n ardystio arbenigedd mewn meddalwedd Office.  Ym Met Caerdydd, rydym wedi cyfuno cymwysterau MOS gyda hyfforddiant pwrpasol i gynnig hyfforddiant perthnasol o ansawdd uchel sy'n eich galluogi i brofi eich sgiliau digidol i gyflogwyr.

Mae dau gwrs ar gael dros gyfnod yr haf:

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni am hynny, dyma ambell sylw gan fyfyrwyr sydd wedi cwblhau tystysgrif MOS:

"mae'r cynnwys yn berthnasol iawn i'm mywyd fel myfyriwr, yn amrywio o drefnu fy arian i lunio siartiau [i] greu tabl gyda'r holl erthyglau rydw i wedi'u darllen neu am eu darllen"

"roedd y cwrs cyfan wedi'i strwythuro a'i drefnu'n dda. Roedd y deunyddiau a ddarparwyd yn ddefnyddiol iawn ac yn hawdd eu deall."

"Dysgais gymaint o bethau defnyddiol – roeddwn i'n gwybod bod Excel yn adnodd pwerus ond doeddwn i ddim yn gwybod mwy na'r hanfodion ar ôl dysgu fy hun – rydw i wedi defnyddio llawer o'r hyn a ddysgais yn fy ngwaith"

 

Mae'r cyrsiau'n dechrau gyda sesiwn sefydlu a Chysyniad Allweddol. Mae'r sesiynau'n egluro'r adnoddau sydd ar gael - cyrsiau e-ddysgu cynhwysfawr, prosiectau ymarfer, gwerslyfrau Microsoft a meddalwedd ymarfer GMetrix - a bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer eich taith MOS drwy archwilio cysyniadau allweddol: fformiwlâu a swyddogaethau (Excel) a chynllunio sleidiau effeithiol (PowerPoint).

Dyddiadau Sefydlu a Chysyniad Allweddol ar gyfer cyfnod yr haf:

 

Ar ôl y sesiwn gychwynnol, bydd gweddill y cwrs yn cael ei ddarparu drwy e-ddysgu, prosiectau ymarfer a sesiynau Cysyniad Allweddol ychwanegol. Mae presenoldeb mewn sesiynau Cysyniad Allweddol yn ddewisol, ond yn cael ei argymell, gan eu bod yn archwilio prif nodweddion yn fanwl ac yn gyfle i gael cymorth gan dîm y cwrs (neu gellir cysylltu â ni ar unrhyw adeg drwy e-bost neu'r grŵp MOS Yammer).

Mae'r cwrs yn cloi gydag arholiad Microsoft Office Specialist. Er mwyn peidio amharu ar arholiadau academaidd, bydd sawl sesiwn arholiad ym mis Mai, Mehefin, Gorffennaf neu hyd yn oed Medi (gan eich galluogi i baratoi dros wyliau'r haf os dymunwch).

Bydd hyfforddeion yn cael eu paratoi'n dda ar gyfer yr arholiad, oherwydd ynghyd â'r deunydd cwrs bydd yr holl hyfforddeion yn cael trwydded ar gyfer meddalwedd ymarfer GMetrix, sy'n debyg iawn i'r arholiad MOS.

Mae gan Microsoft Office Specialist fanteision profedig o ran cynhyrchiant, hyder a hyfedredd gyda meddalwedd Office, ond bwysicaf oll mae'n eich galluogi i wneud argraff ar gyflogwyr.  Mae cyflogwyr yn gweld pentyrrau o CVs sy'n cynnwys "Rwy'n hyderus yn defnyddio meddalwedd Office", ond bydd gennych fantais ychwanegol gan y gallech ddweud "Rwy'n hyderus yn defnyddio Office, fel y dangoswyd wrth i mi ennill cymhwyster Microsoft Office Specialist".  

Ar ôl pasio'r arholiad MOS, byddwch yn derbyn:

  • tystysgrif ffisegol a digidol
  • bathodyn digidol y gallwch ei ddefnyddio i'w rannu (e.e. ar Linkedln) a dilysu eich cyflawniad gyda chyflogwyr
  • Mae Microsoft Office Specialist yn weithgarwch Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (sy'n disodli'r trawsgrifiad academaidd) wedi'i ddilysu a fydd yn ymddangos yn adran 6.1 yr adroddiad; ffordd arall o brofi i gyflogwyr bod y sgiliau gennych rydych chi'n honni sydd gennych.

 

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i'r wefan Hyfforddiant TG: ittraining.cardiffmet.ac.uk