IT Training for the Autumn Term
Article Date: 07/09/2017

The Library & Information Services IT training schedule for the Autumn Term incorporates two Microsoft Office Specialist qualification opportunities, SharePoint and OneDrive training, Business Objects and Photoshop courses.

Microsoft Office Specialist (MOS) is a globally renowned Microsoft qualification programme that certifies expertise in Office software. Following very successful pilots of the Excel and Outlook MOS qualifications, both certifications and associated training courses are now available to all staff: 

  • MOS Excel 2016 Specialist - learn how to analyse, manipulate and present data in Excel. The Excel 2016 Specialist course will give you the skills you need to master the principle features of Excel.  The course is comprised of 5 half-day training sessions, with additional practice tasks that can be completed independently or in workshop sessions.
  • Communicating Effectively with Outlook (with MOS pathway) – explores underutilised Outlook tools, such as Flags and Tags and Quick Steps, helping you to process your email, calendar and to-do list more efficiently. This course consists of a face-to-face training session and a comprehensive e-learning package.

In addition to classroom teaching and e-learning, trainees will be expected to complete practice tasks. These exercises can be completed through self-study or in MOS Workshops that will run on Thursday afternoons, starting in November.

The courses will culminate in December with candidates taking a MOS exam.  To prepare for the exam, licences for GMetrix practice software, which provides an accurate simulation of a MOS exam, will be issued to all candidates.

The MOS exams and training are being offered to staff for free, but please ensure you can commit to the full course as places are limited and demand will be high.  For more information about Microsoft Office Specialist, take a look at our MOS pages.

Managing your Documents with SharePoint and OneDrive is a course for staff who want to learn how to manage their shared and personal documents using SharePoint and OneDrive, respectively. The course covers: uploading and sharing files, real-time collaboration and document management features such as version history.

Our Photoshop courses will help you prepare images for a range of media – handouts, presentations, websites, social media and more.  There are two sessions available, Level 1 and Level 2, we recommend attending both to gain a solid foundation of Photoshop skills. Topics covered include: image sizing, retouching images, layers, selection tools, masks and adjustment layers.

There are two courses available for the business intelligence software, Business Objects:

  • Business Objects: Introduction this course will build your confidence in using both the Business Intelligence Launch Pad and the Web Intelligence reporting tool.  Topics covered include: viewing and organising personal and corporate documents, formatting reports and organising and summarising data.
  • Business Objects: Intermediate will extend your Business Objects knowledge and skills, enabling you to produce and share complex and well-presented documents.  Learn how to: create and use document templates, use multiple queries and reports and create formulae.
     

For more information, a schedule, resources and sign-up links, please visit the IT Training website study.cardiffmet.ac.uk/Help/Training


--------------------------------------------------------------------

Hyfforddiant TG ar gyfer Tymor yr Hydref


Mae amserlen hyfforddiant TG Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth ar gyfer Tymor yr Hydref yn cynnwys dau gyfle cymhwyster Microsoft Office Specialist, hyfforddiant SharePoint a OneDrive, cyrsiau Gwrthrychau Busnes (Business Objects) a Photoshop.


Mae Microsoft Office Specialist (MOS) yn rhaglen cymhwyster Microsoft sy'n enwog yn fyd-eang sy'n ardystio arbenigedd ym meddalwedd Office. Yn dilyn cynlluniau peilot llwyddiannus o gymwysterau Excel ac Outlook MOS, mae ardystiadau a chyrsiau hyfforddiant cysylltiedig bellach ar gael i'r holl staff:

  • MOS Excel 2016 Specialist - Bydd cwrs Excel 2016 Specialist yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i feistroli prif nodweddion Excel. Mae'r cwrs yn cynnwys 5 sesiwn hyfforddi hanner diwrnod, gyda thasgau ymarfer ychwanegol y gellir eu cwblhau'n annibynnol neu mewn sesiynau gweithdy.
  • Cyfathrebu'n Effeithiol gydag Outlook (gyda llwybr MOS) - yn archwilio offer Outlook nas defnyddir, fel Flags a Tags a Quick Steps, gan eich helpu i brosesu eich e-bost, eich calendr a'ch rhestr o bethau i'w gwneud yn fwy effeithlon. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys sesiwn hyfforddi wyneb yn wyneb a phecyn e-ddysgu cynhwysfawr.

Yn ogystal ag addysgu dosbarth ac e-ddysgu, disgwylir i hyfforddeion gwblhau tasgau ymarfer. Gellir cwblhau'r ymarferion hyn trwy hunan-astudio neu mewn Gweithdai MOS a fydd yn rhedeg ar brynhawniau Iau, gan ddechrau ym mis Tachwedd.

 

Bydd y cyrsiau'n dod i ben ym mis Rhagfyr gydag ymgeiswyr yn sefyll arholiad MOS. I baratoi ar gyfer yr arholiad, rhoddir trwyddedau ar gyfer meddalwedd GMetrix, sy'n darparu efelychiad cywir o arholiad MOS, i bob ymgeisydd.

 

Cynigir yr arholiadau a hyfforddiant MOS i'r staff am ddim, ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu ymrwymo i'r cwrs llawn gan fod lleoedd yn gyfyngedig a bydd y galw yn uchel. Am ragor o wybodaeth am Microsoft Office Specialist, edrychwch ar ein tudalennau MOS.

 

Mae Rheoli'ch Dogfennau gyda SharePoint a OneDrive yn gwrs i staff sydd am ddysgu sut i reoli eu dogfennau a rennir a rhai personol gan ddefnyddio SharePoint ac OneDrive, yn y drefn honno. Mae'r cwrs yn cynnwys: llanlwytho a rhannu ffeiliau, cydweithio amser real a nodweddion rheoli dogfennau megis rheoli fersiwn.

Bydd ein cyrsiau Photoshop yn eich helpu i baratoi delweddau ar gyfer ystod o gyfryngau - taflenni, cyflwyniadau, gwefannau, cyfryngau cymdeithasol a mwy. Mae dwy sesiwn ar gael, Lefel 1 a Lefel 2, rydym yn argymell mynychu'r ddau i ennill sylfaen gadarn o sgiliau Photoshop. Ymhlith y pynciau a drafodir mae: maintoli delweddu, ailgyffwrdd delweddau, haenau, offer dethol, mygydau a haenau addasu.

 

Mae dau gwrs ar gael ar gyfer y meddalwedd Business intelligence, Gwrthrychau Busnes:

  • Bydd Gwrthrychau Busnes: Cyflwyniad  yn meithrin eich hyder wrth ddefnyddio'r offeryn adrodd Business Intelligence Launch Pad a Web Intelligence. Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys: gwylio a threfnu dogfennau personol a chorfforaethol, fformatio adroddiadau a threfnu a chrynhoi data.
  • Bydd Gwrthrychau Busnes: Canolradd yn ymestyn eich gwybodaeth a'ch sgiliau Gwrthrychau Busnes, gan eich galluogi i gynhyrchu a rhannu dogfennau cymhleth a chyflwyniadol. Dysgwch sut i: greu a defnyddio templedi dogfennau, defnyddio ymholiadau lluosog ac adroddiadau a chreu fformiwlâu.

Am ragor o wybodaeth, atodlen, adnoddau a chysylltiadau cofrestru, ewch i wefan Hyfforddiant TG study.cardiffmet.ac.uk/Help/Training